Последни новини

Делегиран бюджет

1.Изложба на ученическите...
2.Второ място в Междунаро...
3.Проект "Училищният...
Региони в растеж
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 Г.На 09.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0016-С01 "Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в област София-град". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 "Подкрепа за професионалните училища в Република България".
Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в следните гимназии:
 • Професионалната гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" - гр. София;
 • Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев" - гр. София;
 • Софийската професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" - гр. София;
 • Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика "М. В. Ломоносов" - гр. София;
 • Професионалната гимназия по аудио-, видео- и телекомуникации "А. С. Попов" - гр. София;
 • Националната финансово-стопанска гимназия - гр. София;
 • Националната търговско-банкова гимназия - гр. София;
 • Технологичното училище "Електронни системи" към Техническия Университет - гр. София;
 • Софийската професионална гимназия по туризъм - гр. София;
 • Професионалната гимназия по електротехника и автоматика - гр. София;
 • Професионалната гимназия по туризъм "Алеко Константинов" - гр. Банкя;
 • Професионалната гимназия по транспорт "Макгахан" - гр. София;
 • Професионалната гимназия по подемна, строителна и транспортна техника - гр. София;
 • Софийската гимназия по хлебни и сладкарски технологии - гр. София;
 • Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн - гр. София


Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са:
Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. По проекта се предвижда и доставка на модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на обучение.

Срок на договора: 30 месеца (09.01.2017 - 09.07.2019 г.)
Стойност на договора: 13 127 000,00 лв.
Финансиране от ЕС - ЕФРР: 11 122 250,01 лв.
Национално финансиране: 1 962 749,99 лв.