110 години традиция и професионализъм

Задочно обучение

zadochno

ПРОФЕСИЯ - ”СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК” и „ТЕХНИК ОЗЕЛЕНИТЕЛ”:
По СПЕЦИАЛНОСТИ:

1.”Строителство и архитектура”
2.”Парково строителство и озеленяване”

за придобиване на Трета степен на професионална квалификация.

Изисквания към кандидатите:
1- да притежават минимално входящо образователно равнище – завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити;

2- да бъдат физически и психически здрави, годни да изпълняват функционалните си задължения.

Форма на обучение: Задочна
Срок на обучението: 2 години
Организация на учебния процес: - Занятията са ситуирани в 4 задочни сесии по 10 дни/за всяка година.
Обща натовареност на курса 960 часа
Обучението се извършва от преподаватели на СГСАГ „Христо Ботев”.

На завършилите след успешно полагане на държавните изпити по теория и по практика на професията се издава Свидетелство за трета степен на професионална квалификация по професия ”Строителен техник” по специалност ”Строителство и архитектура”, или професия ”Техник озеленител” по специалност ”Парково строителство”
Придобитата квалификация дава възможност за постъпване на работа в строителни фирми като технически ръководител на обект и др.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява със СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец на МОН.

Цена на курса: 1400лв/годишна такса. с ДДС . Сумата се заплаща в брой в касата на СГСАГ „Христо Ботев” до 1 октомври
Записване и потвърждаване на заявките за участие от 15 септември до 1 октомври 2020 г.

Начало на курса – 12 октомври 2020 г.
Необходими документи:

- заявление по образец до директора на СГСАГ „Христо Ботев”;
- копие от документа за завършено средно образование;
- медицинско свидетелство за пригодност към професията;
-документ за платена такса.
-Договор за обучение(сключва се между обучаемия и СГСАГ "Христо Ботев");