Последни новини

Отчети

1.Изложба на ученическите...
2.Второ място в Междунаро...
3.Проект "Училищният...
КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ

zadochno

ПРОФЕСИЯ - ”СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК” и „ТЕХНИК ОЗЕЛЕНИТЕЛ”:
По СПЕЦИАЛНОСТИ:

1”Строителство и архитектура”
2.”Парково строителство и озеленяване” за придобиване на Трета степен на професионална квалификация.

Изисквания към кандидатите:
1- да притежават минимално входящо образователно равнище – завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити;

2- да бъдат физически и психически здрави, годни да изпълняват функционалните си задължения.

Форма на обучение: Задочна
Срок на обучението: 2 години
Организация на учебния процес: - Занятията са ситуирани в 4 задочни сесии по 10 дни/за всяка година.
Обща натовареност на курса 960 часа
Обучението се извършва от преподаватели на СГСАГ „Христо Ботев”.

На завършилите успешно се издава Свидетелство за трета степен на професионална квалификация по професия ”Строителен техник” по специалност ”Строителство и архитектура”, или професия ”Техник озеленител” по специалност ”Парково строителство”
Придобитата квалификация дава възможност за постъпване на работа в строителни фирми като технически ръководител на обект и др.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Цена на курса: 800лв/годишна такса. с ДДС . Сумата се заплаща в брой в касата на СГСАГ „Христо Ботев” до 1 октомври
Записване и потвърждаване на заявките за участие от 1 септември до 1 октомври 2017 г.

Начало на курса – 2 октомври 2017 г.
Необходими документи:

- молба по образец от заявителя за обучение до директора на СГСАГ „Христо Ботев”
- копие от документа за завършено средно образование;
- медицинско свидетелство за пригодност към професията с отразено цветоусещане от очния лекар.
-документ за платена такса.
-Договор за обучение

Допълнителна информация:
Тел 089 55 87 005
Даниела Василева ръководител ОКП на СГСАГ „Христо Ботев”
e-mail: danielavasileva@abv.bg

sv