110 години традиция и професионализъм

Новини

Заповед за провеждане на учебния процес за периода от 24.01.2022г. до 30.01.2022г. включително

Свободни работни места за:
1.ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
2.УЧИТЕЛ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН ПРЕДМЕТ – НЕМСКИ ЕЗИК ИЛИ ХИБРИД – НЕМСКИ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
3.УЧИТЕЛ ПО ПРАКТИКА И ТЕОРИЯ ПО СТРОИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ


Заповед за възобновяване на учебния процес, считано от 13.12.2021 г.До 17.12.2021г., в канцеларията на СГСАГ"Христо Ботев", всички ученици от 12 клас трябва да подадат ЛИЧНО, по график, заявление за допускане до задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
График

Заявление

Учебният процес в СГСАГ "Христо Ботев" продължава да бъде от разстояние в електронна среда до второ нареждане!Протокол на класираните кандидати за длъжността администратор на база данни

Протокол на класираните кандидати за длъжността секретарДНЕС, 14.09.2021Г. , СЕ ПРОВЕДЕ КЛАСИРАНЕ ПО ГРАФИК ЗА СВОБОДНОТО МЯСТО В 8г КЛАССвободно място в 8г клас- НА 14.09.2021Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И КЛАСИРАНЕ ПО ГРАФИКПЛАН – ГРАФИК ЗА ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНАПротокол на допуснатите кандидати за секретарСвободни работни места за администратор компютърни системи и администратор база данни

Протокол на класираните кандидати за учители по математика и информационни технологии и администратор

Протокол на допуснатите кандидати за учители по математика и информационни технологии и администратор

СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

Протокол на класираните кандидати за учител по ПРАКТИКА – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

Протокол на допуснтатите кандидати за учител по ПРАКТИКА – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

КЛАСИРАНЕ след IV ЕТАП – учебна 2021/2022г.

Обява за свободни работни места

Протокол на класираните кандидати за обявените места за учител по английски език и учител по немски език

Протокол на допуснатите кандидати за обявените места за учител по английски език и учител по немски език

Свободни места след IV етап на класиране.
НА 30.08.2021Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И КЛАСИРАНЕ.


Резултати от IV етап на класиране

Свободни места след III класиране в СГСАГ „ХРИСТО БОТЕВ“

Свободно работно място за учител по италиански език

Свободни места за ученици в IX и XI клас

ГРАФИК за дейностите по попълване на незаети места след трети етап на класиране и записване в VIII клас на уч.2021/2022г.

ПРАВИЛА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Протокол на класираните кандидати за обявеното място – учител по физическо възпитание и спорт

Протокол на класираните кандидати за обявеното място – учител по италиански език

Протокол на класираните кандидати за обявеното място – учител по английски език

Протокол на класираните кандидати за обявеното място – учител по теория/практика по заместване и учител практика/теория

Протокол на класираните кандидати за обявеното място – учител по математика

Протокол на класираните кандидати за обявеното място – учител по Български език и литература

Протокол на класираните кандидати за обявеното място – учител по география и икономика


Протокол на допуснатите кандидати за обявените свободни работни места


Необходими документи за записване след завършен VII клас

График на дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас

На 02.07.2021 г. СГСАГ „Христо Ботев“ ще отвори врати за въпроси свързани с план приема за 2021-2022 г. в музея на гимназията от 10:00 до 15:00. Канят се всички желаещи бъдещи наши ученици и техните родители. При влизането в сградата на училището ще се спазват противоепидемичните мерки. Носенето на предпазна маска е задължително.

План-прием за учебната 2021/2022 година

Информация за план-прием за учебната 2021/2022 година

Заповед за възобновяване на присъствения учебен процес за учениците от VIII, IX, X и XI клас от 31.05.2021 г.

Заповед за възобновяване на присъствения учебен процес за учениците от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

Прием след 7-ми клас- балообразуване

Панорама на специалностите

Заповед за възобновяване на присъствения учебен процес за учениците от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

Заповед за преустановяване на присъствените учебни занятия до 11.04.2021г.

Заповед за преустановяване на присъствените учебни занятия в срок от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Процедура по налагане на санкции за учебната 2020/2021г.

Заповед за присъствено обучение по график

Заповед относно covid-19 за присъствено провеждане на отделни дейности в училище

Заповед за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 и осигуряване живота и здравето на учениците и на служителите в СГСАГ „Христо Ботев“

„Европейска седмица на професионалните умения“

На 12.11.2020 г. поради техническо обслужване екипът в сградата на СГСАГ „Христо Ботев“ ще работи от 12,00 часа до 17,30 часа

Заповед преустановяване присъствени занятия и преминаване в ОРЕС до 21.12.2020г.

Заповед преустановяване присъствени занятия и преминаване в ОРЕС до 11.11.2020г.

Заповед преустановяване присъствени занятия и преминаване в ОРЕС до 30.11.2020г.

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда

Дневен режим за учебната 2020/2021г.

ПЛАН – ГРАФИК ЗА ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Класиране за попълване на незаетите места във връзка с писмо с изходящ номер 0522-520/08.09.2020г. на МОН относно разрешаване на броя на местата по държавен план-прием в 8ми клас за учебната 2020/2021г.

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условия на COVID-19

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

График на дневна форма на обучение

Ръководство за работа с електронен дневник shkolo.bg

Свободни места за ученици в 9ти клас

Класиране за свободните места на 4ти етап

Заявление за свободни места за прием след 7ми клас

ПРАВИЛА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ за 2020/2021г.

Попълване на свободните места след трети етап на класиране

Втори етап на класиране - важна информация

Справка за максимален и минимален бал за прием в VIII клас по специалности за втори етап на класиране за учебна 2020/2021 г.

Първи етап на класиране - важна информация

> Справка за максимален и минимален бал за прием в VIII клас по специалности за първи етап на класиране за учебна 2020/2021 г.

Гората на СГСАГ "Христо Ботев"

ГРАФИК ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ ГИМНАЗИСТИ

Указания за приемането на ученици след завършено основно образование

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

Заповед за промяна на датите на държавните зрелостни изпити

Декларация за здравно осигуряване за учениците навършили 18 години

СЪОБЩЕНИЕ за огледи във връзка с програмата "Региони в растеж"

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ В СГСАГ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ.

Заявления за държавни квалификационни изпити

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити(ДЗИ)

Служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити(ДЗИ)

Срок за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Указания дистанционно обучение

Заповед за неучебни дни

Заповед относно необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID - 19 и на други вирусни заболявания