110 години традиция и професионализъм

ПравилнициМеханизъм за задържане на ученици в образователната система 2021-2022г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МОДУЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИ В VIII-XII КЛАС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Стратегия за управление на риска 2021-2030г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2021 ГОДИНА

Стратегия за развитието на СГСАГ "Христо Ботев" за периода 2020-2024 година

План за действие за 2020-2022 година в изпълнение на стратегията за развитие на СГСАГ "Христо Ботев" за периода 2020-2024 година

Правила за поведение за учебната 2021-2022г.

Годишен план 2021-2022г.

Основни препоръки за действия при бедствия и кризисни ситуации

Етичен кодекс на училищната общност- 2021г.

Насоки за работа през учебната 2021/2022г. в условия на COVID-19

Правилник за дейността на училището

Правила за действие при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал

Правилник за работа с електронен дневник "ШКОЛО"

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Заявление- декларация за отпускане на стипендии за учебната 2021-2022г.

Правила за провеждане на устни и писмени изпитвания, контролни и класни работи и изпити в електронна среда в СГСАГ 2021/2022

Правилник за вътрешния трудов ред

Механизъм за контрол и точно отразяване на отсъствията на учениците в училищната документация

ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СГСАГ“ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Процедура по налагане на санкции за учебна 2021/2022г.

Програма за предоставяне на равни възможности

Декларация запознати родители с насоки

Декларация запознат с документи

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Програма за превенция на ранното напускане

Стратегия 2018-2022г.