110 години традиция и професионализъм

ПравилнициМеханизъм за задържане на ученици в образователната система 2021-2022г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МОДУЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИ В VIII-XII КЛАС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2021 ГОДИНА

Стратегия за развитието на СГСАГ "Христо Ботев" за периода 2020-2024 година

План за действие за 2020-2022 година в изпълнение на стратегията за развитие на СГСАГ "Христо Ботев" за периода 2020-2024 година

Годишен план 2020-2021г.

Основни препоръки за действия при бедствия и кризисни ситуации

Етичен кодекс на училищната общност- 2021г.

Насоки за работа през учебната 2021/2022г. в условия на COVID-19

Правилник за дейността на училището

Правила за действие при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал

Правилник за работа с електронен дневник "ШКОЛО"

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Заявление- декларация за отпускане на стипендии за учебната 2021-2022г.

Правила за провеждане на устни и писмени изпитвания, контролни и класни работи и изпити в електронна среда в СГСАГ 2021/2022

Правилник за вътрешния трудов ред

Механизъм за контрол и точно отразяване на отсъствията на учениците в училищната документация

ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СГСАГ“ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Процедура по налагане на санкции за учебна 2021/2022г.

Програма за предоставяне на равни възможности

Декларация запознати родители с насоки

Декларация запознат с документи

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Програма за превенция на ранното напускане

Стратегия 2018-2022г.