110 години традиция и професионализъм

Профил на купувача

Описание на поръчката: Закупуване, доставка,монтаж, конфигуриране и пускане в действие на 15 терминални работни места(терминали за работа с видео интензивни приложения - за видеообработка, CAD системи, HD видео и др.), 1(един) сървър и 10 лаптопа по Национална програма "Информационни и комуникационни технологии в училище"
Срок на валидност на публичната покана(включително):04.11.2014г.
Срок за получаване на офертите: 04.11.2014г. - 16:00ч.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Покана
1.Документация-съдържание
2.Заповед за откриване на ОП по НП ИКТ
3.Документация
Приложение 1
Протокол за избор на изпълнител
Заповед за класиране
ДоговорОписание на поръчката: Доставка на пътнически микробус 8+1 места за нуждите на СГСАГ "Христо Ботев"
Срок на валидност на публичната покана(включително): 22.07.2014г.
Срок за получаване на офертите: 22.07.2014г. - 16:30ч

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Договор
Протокол
Покана
Документация Заповед
Техническо задание
Образци

Описание на поръчката:Закупуване, доставка, монтаж, конфигуриране и пускане в действие на 30 (тридесет) терминални работни места (терминали за работа с видео интензивни приложения - за видеообработка, CAD системи, HD видео и др.) и 2 (два) сървъра
Срок на валидност на публичната покана(включително):19.11.2013г.
Срок за получаване на офертите: 19.11.2013г. - 16:00ч.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ


Покана
1.Документация-съдържание
2.Заповед за откриване на ОП по НП ИКТ
3.Документация
Приложение 1


Вид на процедурата:Публична покана
Име на поръчката:Закупуване, доставка, монтаж, конфигуриране и пускане в действие на 30 (тридесет) терминални работни места (терминали за работа с видео интензивни приложения - за видеообработка, CAD системи, HD видео и др.) и 2 (два) сървъра

Дата:25.11.2013г.
До всички заинтересовани страни
Уважаеми участници, Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № 35/31.10.2013г. на директора на Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев” за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Закупуване, доставка, монтаж, конфигуриране и пускане в действие на 30 (тридесет) терминални работни места (терминали за работа с видео интензивни приложения – за видеообработка, CAD системи, HD видео и др.) и 2 (два) сървъра” във връзка с изпълнение на проект по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“.Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”.
Описание на поръчката: Доставка на пътнически микробус 8+1 места за нуждите на СГСАГ "Христо Ботев"
Срок на валидност на публичната покана(включително):22.11.2013г.
Срок за получаване на офертите: 22.11.2013г. - 17:00ч.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Покана
Документация
Заповед
Техническо задание
Образци